เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 267

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“เด็กบางช้างใต้...ใฝ่เรียนรู้”
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
            เด็กบางช้างใต้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ   ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์
1.  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2.  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
    สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โครงการ / กิจกรรม การเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์
1.  โครงการรักการอ่าน
2.  โครงการหนังสือเล่มโปรด
3.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้